ibuki, ibuki sankai, shinko kyu, nogare, nogare ura, kiai